icon-arrow-right
Home Leveringsvoorwaarden
Categorie├źn RegistrerenInloggen

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden per 1 januari 2022


Leveringsvoorwaarden
Op alle aanbiedingen inzake en overeenkomsten tot door ons te verrichten leveringen en/of diensten zijn van toepassing

de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie door de FME/CWM op 16 april 2010gedeponeerd

ter griffie van de Rechtbank te Den Haag (nummer 29/2010). Uitdrukkelijk worden andersluidende voorwaarden afgewezen.


Prijzen
In Euro's, netto, exclusief BTW

Verzendkosten 

De verzendkosten zijn afhankelijk van het product. Standaard brengen wij vrachtkosten in rekening bij onze verkeerslantaarns en achtergrondschilden en hanteren hiervoor twee tarieven, te weten: Midden Nederland en Noord/Zuid Nederland.

Bij opdrachten onder € 250,- exclusief BTW brengen wij € 75,00 administratie en/of verzendkosten in rekening. 

Voor alle leveringen in het buitenland geldt de conditie CPT (Carriage Paid To - Vrachtvrij tot ...).

 

Afhalen
De bestelde materialen kunnen bij hoge uitzondering, in overleg, worden afgehaald.

Betaling
Binnen 30 dagen na factuurdatum, netto. Mits daarover, in overleg, andere afspraken zijn gemaakt.

Geldigheid
Model- en prijswijzigingen voorbehouden.

ISO 9001
Sinds 1 november 2012 is Vialis bv in het bezit van een ISO 9001 certificaat.

Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vialis bv.

Garantie
Voor alle geleverde materialen verleent Vialis bv een garantie van 1 jaar na levering. Dit betreft materiaalfouten, ondeugdelijkheden en onjuiste leveringen. Uitdrukkelijk vervalt elk recht op garantie indien er sprake is van: 

1. Schade en/of molest;
2. Wijzigingen in het product en/of samenstelling door anderen dan door Vialis bv erkent en gekwalificeerd personeel;
3. Oneigenlijk gebruik of belasting, zowel mechanisch als elektrisch;
4. Extreme omstandigheden zoals orkanen, overstromingen, etc;


Voor elke garantie geldt dat de defecte of ondeugdelijke onderdelen of leveringen zullen worden vervangen door nieuwe exemplaren. Uitdrukkelijk worden alle vervangingskosten, manuren en gevolgschades uitgesloten.

Voor de leveringen van LED modules in de categorie GTx LED 2, geldt een aanvullende functionaliteit garantie van 4 jaar, tot een totaal van 5 jaar na moment van levering. Hiervoor is een separate garantieverklaring beschikbaar. Deze verklaring is in september 2003 breed verzonden. Deze verklaring wordt op aanvraag toegezonden.

+