icon-arrow-right
HomePrivacyverklaring - ReQuest

Privacyverklaring - ReQuest

1. Introductie

 

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de app ReQuest van Vialis. Wij, Vialis respecteren de privacy van de gebruikers van onze app en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de privacy.In deze Privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

2. Met welk doel worden de gegevens verwerkt en welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verwerken persoonsgegevens van de gebruikers van onze app (hierna: gebruikers) voor de onderstaande doeleinden:

De applicatie ReQuest maakt het mogelijk voor Transportbedrijven om chauffeurs gebruikt te laten maken van een applicatie waarmee groenaanvragen geautomatiseerd kunnen worden doorgegeven aan verkeersregelsystemen. De chauffeur kan de applicatie per rit inschakelen waardoor brandstofgebruik kan worden gereduceerd. Dit leidt tot Financiële -en milieuvoordelen voor het transportbedrijf. De chauffeur meldt zich aan via de aangesloten onderneming (transportbedrijf). Alle goedgekeurde groenaanvragen worden geregistreerd door het transportbedrijf.

 

Wij verwerken daarvoor mogelijk de onderstaande persoonsgegevens van de gebruikers:

 

-          Voor- en achternaam;

-          E-mailadres;

-          Locatiedata, GPS data en iVRI data

-          Datum en Tijdstip.

3. Hoe worden de persoonsgegevens verzameld?

De persoonsgegevens van de gebruikers worden onder meer op onderstaande wijzen verkregen:

-          Door verstrekking van persoonsgegevens door de gebruiker zelf;

-          Via het gebruik van de app alsmede de daarop geplaatste cookies.

-          Geautomatiseerde acquisitie door de Applicatie.

4. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

Wij nemen de bescherming van de persoonsgegevens van de gebruikers van onze app serieus en nemen daarom passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

 

Onze medewerkers die toegang hebben uw persoonsgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding en hebben uitsluitend toegang tot deze persoonsgegevens indien nodig voor de uitoefening van hun functie en/of het ondersteunen van de app.

5. Welke rechten hebben de gebruikers en hoe kunnen zij deze uitoefenen?

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben gebruikers verschillende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens om hun privacy te waarborgen:

-          Recht op inzage;

-          Recht op verbetering/aanvulling;

-          Recht op verwijdering;

-          Recht op het beperken van de verwerking;

-          Recht op overdraagbaarheid;

-          Recht op bezwaar tegen verwerking.

 

Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kan schriftelijk worden ingediend bij de betreffende aangesloten organisatie die de ritten en de groenaanvragen registreert en door wie u bent uitgenodigd voor deelname. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.

Wanneer de aangesloten organisatie een verzoek heeft ontvangen, zullen zij afhankelijk van de aard van het verzoek eerst een belangenafweging maken en beoordelen of zij aan het verzoek kunnen en mogen voldoen. Daarna zullen we een passende reactie sturen.

 

Indien u niet tijdig een antwoord op uw verzoek hebt ontvangen of indien het verzoek is afgewezen, kunt u bezwaar maken bij de Privacy Taskforce van VolkerWessels. Daarnaast heeft u ook altijd het recht om bezwaar te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens of om een procedure te beginnen bij de rechtbank.

6. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Aangesloten organisaties kunnen de persoonsgegevens van gebruikers delen met:

-          Dienstverleners die worden ingeschakeld om in opdracht van Vialis B.V. diensten te verlenen;

-          Derden, waaronder maar niet beperkt tot toezichthouders, de belastingdienst of andere instanties om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;

 

Met derden die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van onze gebruikers.

7. Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens van gebruikers niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij deze zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn gegevens langer te bewaren.

8. Cookies

Onze app maakt geen gebruik van cookies. Mogelijk worden gebruiksgegevens op een later moment gebruikt om de prestaties van de app te verbeteren. De gebruiksgegevens die hiervoor worden gebruikt zijn geanonimiseerd.

9. Links naar websites van derden

Onze app bevat mogelijk verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Wij raden de betrokkenen aan het privacybeleid van de websites van deze derden te raadplegen om geïnformeerd te worden over de wijzen waarop deze derden met haar persoonsgegevens omgaan.

 

 

10. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wij zullen u op passende wijze informeren over eventuele aanpassingen. Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 15-november-2021

 

11. Contact/ Vragen

Indien u vragen hebt over deze Privacyverklaring neem dan contact op met info@priorequest.nl

+