icon-arrow-right
Home Aanleg extra wegcapaciteit tegen files werkt, maar slimme benutting is de sleutel

Aanleg extra wegcapaciteit tegen files werkt, maar slimme benutting is de sleutel

Doorstroming | Over Vialis

De filedruk in Nederland is de eerste 4 maanden van 2011 flink afgenomen. Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO reageren positief op de vermindering van de filedruk, zoals de Verkeersinformatiedienst (VID) medio mei bekend heeft gemaakt. Volgens de VID zit de filezwaarte op dit moment op het niveau van ongeveer 10 jaar geleden. TLN en EVO ondersteunen de conclusie van de VID dat met name de uitbreiding van de wegcapaciteit een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de vermindering van het aantal files, maar onderstrepen dat naast extra asfalt, een effectieve aanpak van files op de lange termijn gebaat is bij een betere benutting en een vorm van beprijzing. "We kunnen onze wegen optimaler benutten, door bijvoorbeeld spitsstroken vaker en langer open te stellen waardoor het verkeer beter blijft doorstromen. Ook de toepassing van informatiesystemen draagt bij aan betere benutting". Vialis sluit zich bij deze conclusies aan. Benutten van het wegennet blijft de komende jaren een belangrijk onderwerp. Op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid moet er een balans komen tussen doorstroming en milieubelasting. Om doorstroming te behouden of te verbeteren, is het belangrijk het verkeer beter te managen. Bestemmingen moeten bereikbaar worden gehouden binnen de maatschappelijk aanvaarde normen van reistijd, kosten, veiligheid en leefbaarheid.
DVM logo

Vialis is hier actief mee bezig. Hiertoe heeft zij onder andere verschillende softwareprogramma's ontworpen om optimale doorstroming in combinatie met milieu-aspecten te realiseren. De doorstromings/milieumodule EnViVer  of scenariomanager ViValdi  (waarmee beleidsplannen rechtstreeks naar concrete regelscenario's en maatregelen vertaald worden), zijn hier concrete voorbeelden van. Ondanks alle inspanningen die de afgelopen jaren zijn gedaan, zijn we nog niet zover dat we optimaal gebruik kunnen maken van de systemen die op straat staan. De komende jaren moeten gemeenten, provincies, de rijksoverheid én het bedrijfsleven daarom nog meer samenwerken om de doorstroming en veiligheid op álle wegen te verbeteren. Er moeten overkoepelende systemen komen, de wegbeheerders moeten het eens worden over het te voeren beleid en tenslotte moet er iemand zijn die 24 uur per dag en zeven dagen per week de verkeersmanagementtaken gaat uitvoeren.

 

Momenteel wordt er intensief gekeken naar de mogelijkheden voor ‘netwerkbreed verkeersmanagement'. Leveranciers maakten tot dusverre onvoldoende gebruik van ‘open' systemen, waardoor afzonderlijke installaties nog niet goed met elkaar communiceren.  De eerste concrete stappen hiertoe zijn echter inmiddels gezet. Op 12 mei 2011 tijdens het 9e DVM Symposium presenteerden Vialis, Trinité en de TU Delft het initiatief DVM Exchange voor een Open Standaard voor verkeersmanagement systemen. Tijdens de Intertraffic (27 - 30 maart 2012) willen de initiatiefnemers een eerste, breed gedragen versie van de Open Standaard vastgelegd en demonstreerbaar hebben. Binnen elf maanden dus!

+